Quiet and Quite sú dve veľmi podobné slová, ktoré sa však vyslovujú odlišne a majú odlišný význam.

 

Quiet:  je prídavné meno, znamená tichý, opak slovíčka loud.

Please be quiet!

Prosím buďte ticho!

Thomas is very quiet today.

Tomáš je dnes veľmi tichý.

It is so quiet here.

Je tu tak ticho.

 

Quite: je to príslovka, znamená dosť, celkom, podobný význam ako slovíčko Very.

I´m quite hungry.

Som dosť hladný.

Spain is quite expensive.

Španielsko je dosť drahé.

I´ve been quite busy this week.

Bol som dosť zaneprázdnený tento týždeň.

 

Poznámka:  možno si narazil na slovo Quit. Quit je sloveso a znamená prestať, skoncovať, alebo dať výpoveď v práci.

Tomorow I will quit smoking.

Zajtra prestanem fajčiť.

She quit her job.

Dala výpoveď  práci.