Confusing words- slová, ktoré sú mätúce. Sú to slová, ktorá majú veľmi podobný spelling (píšu sa podobne), niekedy i výslovnosť, ale ich význam je odlišný. Pozrime sa na pár najbežnejších slov, ktoré si študenti často pletú.

Weather: počasie

Today we have beautiful weather.

Dnes máme krásne počasie.

Whether: či, ak

I don´t know whether to stay or go home.

Neviem či ostať, alebo ísť domov.

 

 

Quiet: tichý, pokojný

Please, be quiet!

Poprosím, ticho!

Johny is so quiet. Is he ok?

Johny je taký tichý. Je v poriadku?

Quite: celkom, naozaj

Lucy is quite talented.

Lucy je celkom talentovaná.

It is quite difficult.

Je to dosť komplikované.

 

 

Angel: anjel

You are such an angel!

Ty si anjel!

Angle: úloh, sklon

The book is open at 100 degree angle.

Kniha je otvorená v 100 stupňovom uhli. 

 

 

Lose: stratiť, prehrať, prepásť (nepravidelné sloveso: min. čas lost)

Every time I play Poker I lose.

Každý krát keď hrajem poker tak prehrajem.

Loose- voľný

I don´t like tight T-shirts, I prefer loose ones.

Nemám rád obtiahnuté tričká, preferujem voľné.

 

Accept: prijať, schváliť, súhlasiť (pravidelné sloveso: min. čas accepted)

Do you accept my resignation?

Akceptujete moju rezignáciu? 

Except: okrem, mimo, až na

I can eat everything except goat cheese.

Zjem všetko okrem kozieho syra.

Everybody is here except your brother.

Všetci sú tu, okrem tvojho brata.

 

 

Thorough: dôkladný, dokonalý

My teachers have a thorough understanding of teaching methodology.

Moji učitelia sú detailne oboznámený s metódou vyučovania.

Through: cez, prostredníctvom

I have no idea if I get through this school year.

Nemám potuchy či prejdem tento školský rok.

 

 

Lay: klásť, položiť (pravidelné sloveso: min. čas laid)

Can you please lay your pens on the table?

Môžete položiť perá na stôl?

Lie: ležať, odpočívať, lož, klamstvo (nepravidelné sloveso: lie-lay-lain)

I feel better. I don´t want to lie in the bed.

Cítim sa lepšie. Nechcem ležať v posteli. 

Every word you say is a lie.

Každé slovo čo povieš je lož.

 

Advice: rada, ponaučenie

Do you have any advice regarding my trip?

Máš nejakú radu čo sa týka mojej cesty?

Advise: radiť, varovať (pravidelné sloveso: min. čas advised)

You advised me not to marry him, but I didn´t listen.

Radil si mi nebrať si ho, ale ja som nepočúvala.

 

 

Principal: riaditeľ, predstavený, vedúci

Mr. Smith has been a principal at this institution for past ten years.

Pán Smith je riaditeľom tejto inštitúcie posledných desať rokov.

Principle: princíp, zásada

To be healthy and fit you should stick to few main principles.

Aby si bol zdravý a fit mal by si dodržiavať pár hlavných zásad.

 

 

My: môj, moja, moje

My+čo (vec, osoba….). MY nikdy nestojí vo vete samostatne, vždy je nasledované podstatným menom.

This is my dog.

Toto je môj pes.

My girlfriend is very  pretty.

Moja priateľka je veľmi pekná.

I need to redecorate my house.

Potrebujem prerobiť môj dom.

Mine: môj, baňa, mína

Mine: nie je nasledované podstatným menom, ale stojí samostatne na konci vety. (vo význame môj)

This car is mine. ( alebo This is my car).

Toto auto je moje. ( Toto je moje auto)

That yellow bag is mine.

Tamtá žltá taška je moja.