Dánska soul-popová skupina Lukas Graham vydala song „7 years“ v roku 2015.

V roku 2016 patril song medzi sedem najlepšie predávajúcich songov celosvetovo.

V roku 2017 bol song „7 years“ nominovaný na tri Grammy Awards.

 

BORE: nudiť ( pravidelné sloveso: bored-bored)

The school bored me.

Škola ma nudila.

 

Pozor!

sloveso to be + bored : byť znudený ( prídavné meno)

I´m so bored here.

Tak sa tu nudím.

 

Peter is always bored at the lesson.

Peter sa vždy nudí na hodine. 

 

boring: nudné ( zvyčajne opis niečoho, prídavné meno)

My village is really boring. Its nothing to do here.

Moja dedina je fakt nudná. Nedá sa tu nič robiť.

 

New episode of GoT was boring.

Nová epizóda GoT bola nudná. 

 

Porovnanie:

a) The art lesson bores me.

Hodina výtvarnej výchovy ma nudí.

 

b) I´m bored at the art lesson.

Nudím sa na hodine výtvarnej výchovy.

 

c)Art lesson is boring.

Hodina výtvarnej výchovy je nudná. 

Text: doplň:

WRITTING, BETTER, WILL I, LIQUOIR, ´BOUT, FRIENDS, TRAVELED, PUSHING

 

Once I was seven years old, my mama told me
„Go make yourself some …………………… or you’ll be lonely“
Once I was seven years old

It was a big big world, but we thought we were bigger
…………….  each other to the limits, we were learning quicker
By eleven smoking herb and drinking burning……………….
Never rich so we were out to make that steady figure

Once I was eleven years old, my daddy told me
„Go get yourself a wife or you’ll be lonely“
Once I was eleven years old

I always had that dream, like my daddy before me
So I started ………………… songs, I started writing stories
Something about that glory just always seemed to bore me
‚Cause only those I really love will ever really know me

Once I was twenty years old, my story got told
Before the morning sun, when life was lonely
Once I was twenty years old

(Lukas Graham!)

I only see my goals, I don’t believe in failure
‚Cause I know the smallest voices, they can make it major
I got my boys with me, at least those in favor
And if we don’t meet before I leave, I hope I’ll see you later

Once I was twenty years old, my story got told
I was writing …………… everything I saw before me
Once I was twenty years old

Soon we’ll be thirty years old, our songs have been sold
We’ve ………. around the world and we’re still roaming
Soon we’ll be thirty years old

I’m still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
Most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother, I’m still sorry

Soon I’ll be sixty years old, my daddy got sixty-one
Remember life, and then your life becomes a ………… one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit once or twice a month

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
Or …………… have a lot of children who can warm me?
Soon I’ll be sixty years old

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me?
Soon I’ll be sixty years old

Once I was seven years old, my mama told me
„Go make yourself some friends or you’ll be lonely“
Once I was seven years old

Once I was seven years old

 

Voľný preklad do slovenčiny:

Keď som mal 7 rokov mi moja mama povedala,
Choď si nájsť nejakých kamarátov, alebo budeš osamelý
Raz keď som mal 7 rokov

Bol to veľký veľký svet,
ale my sme mysleli, že sme väčší
Tým že sme jeden druhého tlačili po limity,
sme sa učili rýchlejšie
V jedenástich sme fajčili trávu a pili pálený alkohol
Nikdy bohatí, takže sme boli vonku, aby sme mali tú pevnú postavu

Keď som mal 11 rokov mi môj otec povedal,
Choď si nájsť manželku alebo budeš osamelý
Raz keď som mal 11 rokov

Vždy som mal ten sen ako môj otec predo mnou
Tak som začal písať piesne, začal som písať príbehy
Niečo na tej sláve
sa mi vždy zdalo, že ma nudí
Lebo len tí, ktorých mám naozaj rád
ma budú jediní poznať

Keď som mal 20 rokov, môj príbeh bol povedaný
Pred ranným slnkom, keď život bol osamelý
Raz keď som mal 20 rokov

Vidím len moje ciele, ja neverím v zlyhania
Pretože viem, že najmenší hlasy, môžu robiť najviac
Mám so sebou mojich chlapcov, minimálne tých v môj prospech
A ak sa nám nepodarí stretnúť, než odídem
Dúfam, že sa uvidíme neskôr

Keď som mal 20 rokov, môj príbeh bol povedaný
Písal som o všetkom, čo som videl pred sebou
Raz keď som mal 20 rokov

Čoskoro budeme mať 30 rokov, naše pesničky sú predané
Už sme precestovali po celom svete a stále sa potulujeme
Čoskoro budeme mať 30 rokov

Stále sa učím o živote
Moja žena priniesla deti, pre mňa
Tak im spievam všetky moje pesničky
A ja im môžem povedať príbehy
Väčšina mojich chlapcov je so mnou
Niektorí z nich stále hľadajú slávu
A niektorých som musel nechať za sebou
Bráško, stále ma to mrzí

Čoskoro budem mať 60 rokov, môj otec mal 61
Pamätajte si svoj život a potom sa váš stane lepší
Urobil som človeka tak šťastným, keď som raz napísal list
Dúfam, že moje deti prídu a navštívia ma
Raz alebo dvakrát za mesiac

Čoskoro budem mať 60 rokov, budem myslieť, že svet je chladný
Alebo budem mať veľa detí, ktoré ma môžu zahriať
Čoskoro budem mať 60 rokov

Čoskoro budem mať 60 rokov, budem myslieť, že svet je chladný
Alebo budem mať veľa detí, ktoré ma môžu zahriať
Čoskoro budem mať 60 rokov

Vyskúšaj si song na LYRICS TRAINING.