Ako všetky časy aj minulý čas delíme na minulý čas jednoduchý a minulý čas priebehový.

Pozrime sa na minulý čas jednoduchý.

 

Používame ho keď sa niečo začalo aj skončilo v minulosti.

Tvorba času nie je zložitá.

 

Príklad s pravidelným slovesom:

played in the garden.  Hral som sa v záhrade.

didn´t play in the garden. Nehral som sa v záhrade.

Did I play in the garden? Hral som sa v záhrade?

!!! V kladnej vete si musíme dať pozor či je sloveso pravidelné alebo nepravidelné.

 

V zápore a otázke nezáleží  akú osobu používame,  pre všetky osoby používame pomocné sloveso DID.

 

Príklad s nepravidelným slovesom:

Amanda wrote an email. (sloveso je nepravidelné) Amanda napísala email.

Amanda didn´t write an email. (sloveso je v neurčitku, pretože minulý čas je už vyjadrený v pomocnom slovese Didn´t) Amanda nenapísala email.

Did Amanda write an email? Napísala Amanda email?

 

Slová, ktoré často používame pri rozprávaní v minulom čase:

Yesterday : včera

Yesterday we visited our grandparents. Včera sme navštívili našich starých rodičov.

Last: minulý

Last week I had an exam. Minulý týždeň som mal skúšku.

Ago: pred ( vždy na konci vety)

I lived in Paris 5 years ago. Žil som v Paríži pred piatimi rokmi.

 

 

Categories