Six common idioms to describe people/situation at school.

 

  1. Learn something by heart: naučiť sa naspamäť

Counting is so important! You must learn it by heart.

Počítanie je tak dôležité. Musíš sa to naučiť naspamäť.

 

2. Teacher´s pet : učiteľov obľúbený študent (doslovne učiteľov maznáčik: pet- domáci maznáčik)

Catherine is teacher´s pet and always got a good marks. It´s not fair.

Katka je obľúbená u učiteľa a vždy dostane dobré známky. Nie je to fér.

 

3. Bookworm: knihomoľ

My sister is a bookworm. She reads all the time.

Moja sestra je knihomoľ. Stále číta.

 

4. Eager Beaver: usilovná a snaživá osoba

I was such an eager beaver at high school in order to get good marks and enroll to uni.

Ja som sa naozaj snažil na strednej škole aby som mal dobré známky a dostal som sa na univerzitu.

 

5. Pass with flying colors: prejsť/ spraviť skúšku s vysokým skóre

I´m so excited. I passed my maturita test with flying colors, being in top three.

Som taký natešený. Z maturitných testov som mal skvelé výsledky, bol som v najlepšej trojke.

 

6. Know something inside out: vedieť /ovládať niečo veľmi dobre

I´ve studied so hard, I know this topic inside out.

Tvrdo som študoval a ovládam túto tému veľmi dobre.